صفحه اخبار
جملات قصار
اگر کار را به بخشهاي کوچک تقسيم کنيد و جزء به جزء انجامش دهيد به نظر بزرگ و دشوار نمي آيد. هنري فورد