صفحه اخبار
جملات قصار
شخص صاحب سجايا کسي است که ميداند چه مي خواهد، اسير احساسات نيست و مطابق اصولي صحيح رفتار ميکند. فرويد