صفحه اخبار
جملات قصار
تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد. سعدي