صفحه اخبار
جملات قصار
دوست خوب در وضعيت خوب و بد هم ،دوست خوب است.