صفحه اخبار
جملات قصار
بزرگترين افتخار اين است که هرگز سقوط نکنيم ، بلکه پس از هر بار سقوط مجدداً به پا خيزيم . کنفوسيوس