صفحه اخبار
جملات قصار
فصيحترين زبان ، عمل است. شکسپير