صفحه اخبار
جملات قصار
از آهسته رفتن نترس، از ايستادن بترس. مثل چيني