صفحه اخبار
جملات قصار
به دريا در منافع بيشمار است اگر خواهي سلامت بر کنار است. سعدي