صفحه اخبار
موتور سیکلت برقی

موتور سیکلت برقی به عنوان موتور سیکلت که با انرژی پاک الکتریکی حرکت می کند، همواره مورد توجه جوامع مخصوصا جوامع صنعتی بوده است.

ادامه مطلب

جملات قصار
گيرم پدر تو بود فاضل ، از فضل پدر تو را چه حاصل. مثل ايراني